Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara

Soalan Kertas 3 Bab 1 : Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme Di Asia Tenggara

Tema / Tajuk : 10.1  Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang dunia Kedua

Soalan : Imperialisme Barat di Asia Tenggara sejak abad ke-16 didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi ekonomi.Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,apakah iktibar yang boleh diteladani oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi Negara.

Peringatan

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah

Format Aspek Perincian Markah Penuh
Pengenalan Memahami kehendak tugasan soalan 1.      Pengenalan

Jelaskan imperialisme Barat di Asia Tenggara

5 markah
Isi dan Huraian Memahami faktor-faktor imperialisme Barat. 2.      Faktor-faktor imperialisme di Asia Tenggara.

Bincangkan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara.

30 markah
Menganalisis perubahan sistem politik di Asia Tenggara. 3.      Huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di negara-negara berikut.

(a)    Indonesia

(b)   Tanah Melayu

15 markah
Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara. 4.      Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia memajukan ekonomi negara.

Bincangkanlangkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara.

15 markah
Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi. 5.      Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa.

Pada pendapat anda,sejauh mana kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa?

10 markah
Mencipta/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi menjamin kemajuan ekonomi negara. 6.      Cabaran dan langkah menghadapi cabaran abad ke-21.

(a)    Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara.[5m]

(b)   Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut.[5m]

10 markah
Menghayati/menjana idea dalam usaha-usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi menjamin kemajuan ekonomi negara. 7.      Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara.

Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang diperoleh dalam usaha memajukan ekonomi negara di peringkat globalisasi.

10 markah
Kesimpulan Merumuskan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan. 8.      Rumusan

·         Pengetahuan yang diperoleh.

·         Iktibar kepada diri,bangsa dan negara.

·         Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang.

10 marka